Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Gebruiksvoorwaarden

voor alle websites van Endress+Hauser

1. Omvang

1.1 Endress+Hauser Group Services AG en dochterondernemingen ("Endress+Hauser") hebben het recht deze algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen ("Gebruiksvoorwaarden") en alle teksten, gegevens, illustraties, afbeeldingen, toepassingen, hulpmiddelen, logo's, videoclips, directory's, databases, lijsten en andere informatie en ("informatie en content") op de websites van Endress+Hauser zonder kennisgeving vooraf en de weergave van websites van Endress+Hauser of gedeelten ervan te stoppen.

1.2 Het gebruik van informatie en content van de websites van Endress+Hauser en het gebruik van de websites van Endress+Hauser zelf is alleen toegestaan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Door een website van Endress+Hauser te openen, worden deze gebruiksvoorwaarden in de huidige versie geaccepteerd. Ze kunnen worden aangevuld door algemene of afzonderlijk geaccepteerde voorwaarden die in het geval van conflicten deze gebruiksvoorwaarden vervangen.

1.3 De websites van Endress+Hauser en de informatie en content hiervan zijn alleen gericht op personen die geautoriseerd zijn deze te openen volgens de wettelijke bepalingen in het land waarin ze wonen en het land waarin ze zijn geboren. Toegang tot de websites van Endress+Hauser vanuit landen waar dergelijke toegang onrechtmatig is, is niet toegestaan.

2. Beperking van toegang

2.1 Toegang tot de websites van Endress+Hauser en de informatie en content hiervan is mogelijk voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. De gebruikers hebben geen recht op registratie. Endress+Hauser behoudt het recht voor een registratieverplichting te introduceren voor vrij toegankelijke websites van Endress+Hauser en de informatie en inhoud hiervan. Bovendien behoudt Endress+Hauser het recht voor om de toegang tot websites Endress+Hauser door geregistreerde gebruikers in te trekken of te blokkeren zonder hiervoor een reden op te geven.

2.2 Indien registratie verplicht is, is de Gebruiker verplicht correcte informatie te verstrekken en wijzigingen in deze informatie onmiddellijk door te geven. Na registratie ontvangt de gebruiker een wachtwoord en gebruikersnaam ("Gebruikersgegevens").

De gebruiker moet er zorg voor dragen dat de Gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is aansprakelijk voor alle orders en andere activiteiten die worden uitgevoerd met de Gebruikersgegevens. Indien de gebruiker kennis heeft van misbruik van zijn/haar Gebruikersgegevens door derden, is hij/zij verplicht Endress+Hauser onmiddellijk op de hoogte te stellen..

2.3 De gebruiker kan op elk moment schriftelijk de verwijdering van de registratie eisen, mits de verwijdering niet wordt verhinderd door de verwerking van de huidige contractuele zaken. In een dergelijk geval zal Endress+Hauser alle Gebruikersgegevens en alle overige persoonlijke gegevens van de gebruiker verwijderen.

3. Geen advies, instructies of aanbiedingen

3.1 De informatie en content van de websites van Endress+Hauser zijn alleen beschikbaar voor algemene informatie over Endress+Hauser en zijn producten, oplossingen en services en hebben niet als doel technisch advies of instructies te geven. Voor specifieke vragen over onze producten, oplossingen en services kunt u rechtstreeks contact met Endress+Hauser opnemen. In elk geval moet u de handleiding van het product lezen voordat u onze producten installeert en gebruikt.

3.2 De informatie en content van de websites van Endress+Hauser zijn geen bindende aanbiedingen van Endress+Hauser, maar zijn bedoeld als uitnodiging voor een aanbieding.

3.3 Het feit dat een gebruiker een website van Endress+Hauser bezoekt, maakt hem/haar geen klant van Endress+Hauser.

4. Gebruik van informatie en content

Endress+Hauser verleent de gebruikers een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht - zonder het recht op sublicentie - om de informatie en content van de websites van Endress+Hauser te gebruiken in de overeengekomen mate, of indien niets is overeengekomen, in de mate dat het gebruik voldoet aan de intentie van Endress+Hauser om toegang tot de informatie en content te verlenen.

Daarnaast mogen de informatie en content van de websites van Endress+Hauser in geen geval worden aangevuld, gewijzigd, gereproduceerd, verkocht, verhuurd of op andere wijze beschikbaar worden gesteld of worden geëxploiteerd.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Informatie en content van websites van Endress+Hauser zijn beschermd door auteursrecht en andere commerciële beschermingsrechten.

5.2 Naast de rechten die door deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, blijven alle rechten, titels en vorderingen, met name auteursrecht, handelsmerken, industriële ontwerpen, patenten en andere intellectueel-eigendomsrechten, alsmede andere rechten op, voor en van informatie en content van de websites van Endress+Hauser bij Endress+Hauser of hun respectievelijke eigenaren.

In het bijzonder mag noch de informatie en content van de websites van Endress+Hauser op zichzelf staand, noch het downloaden, kopiëren, afdrukken, aanpassen, reproduceren of ander gebruik van dergelijke informatie worden opgevat als het verlenen van een licentie of andere gebruiksrechten.

6. Uitsluiting van garantie

6.1 Endress+Hauser garandeert niet dat de toegang tot de website van Endress+Hauser en de informatie en content hiervan niet zal worden onderbroken of foutloos zal zijn, dat fouten zullen worden gecorrigeerd en dat geen virussen of andere schadelijke componenten worden verzonden bij het gebruik.

6.2 Endress+Hauser streeft ernaar gebruikers te voorzien van nauwkeurige, actuele informatie en content. Desalniettemin biedt Endress+Hauser geen garantie wat betreft de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, correctheid, vrijwaring van rechten van derden, beschikbaarheid of bruikbaarheid van de websites van Endress+Hauser en de informatie en content hiervan, alsmede de resultaten en bevindingen die zijn gebaseerd op de informatie en content van de websites van Endress+Hauser.

6.3 In het bijzonder garandeert Endress+Hauser niet dat resultaten en bevindingen die zijn gebaseerd op informatie en content van de websites van Endress+Hauser, alsmede producten, oplossingen en services die zijn besteld op dergelijke resultaten en bevindingen, geschikt zijn voor de doeleinden, toepassingen of mogelijke gebruiken die de klant beoogt (zie 3.1).

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid voor onrechtmatige intentie en grove nalatigheid vallen onder de toepasselijke wet.

Daarnaast is de aansprakelijkheid van Endress+Hauser beperkt tot de mate waarin dit is toegestaan door de wet en ongeacht de juridische gronden, voor direct of indirect verlies, aansprakelijkheidsclaims, kosten, vorderingen, onkosten of schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen de websites van Endress+Hauser en de informatie en content hiervan te gebruiken, met inbegrip van verkregen resultaten en bevindingen die zijn gebaseerd op informatie en content van de websites van Endress+Hauser.

7.2 In het bijzonder is Endress+Hauser niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik, de installatie of enige andere toepassing van producten en oplossingen die de gebruiker heeft besteld wegens resultaten en bevindingen die zijn gebaseerd op informatie en content van de websites van Endress+Hauser (zie 3.1).

8. Privacy

Endress+Hauser hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens van derden en leeft wetten op gegevensbescherming na. U vindt meer informatie in het privacybeleid van Endress+Hauser.

9. Koppelingen naar content op andere websites/van derden

De informatie en content van derden of koppelingen naar websites van derden op websites van Endress+Hauser worden uitsluitend verstrekt voor uw gemak en ter informatie.

Endress+Hauser heeft geen invloed op en geen controle over de informatie en content van websites van derden, aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geeft geen garantie voor dergelijke informatie en content en doet hierover geen uitspraken. Hieronder valt met name de nauwkeurigheid, content, kwaliteit en tijdigheid van deze websites.

Endress+Hauser is niet aansprakelijk voor de informatie en content op websites van derden of websites die een koppeling plaatsen naar de websites van Endress+Hauser of deze in frames weergeven.

10. Slotbepalingen

10.1 Indien individuele bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijjk ongeldig zijn, blijven de resterende voorwaarden geldig.

10.2 Bijkomende overeenkomsten bij deze Gebruiksvoorwaarden moeten schriftelijk worden ingediend.

10.3 De Zwitserse wet is van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) zal worden uitgesloten.

10.4 De plaats van de bevoegde rechtbank is de geregistreerde zetel van Endress+Hauser Group Services AG