Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
 • Geschiedenis

Privacybeleid

Status: 16 mei 2022

Dank u voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming willen we u hieronder informeren over de persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u onze website bezoekt en, indien van toepassing, wanneer u promotionele e-mailberichten ontvangt, de doeleinden waarvoor we deze gegevens gebruiken en hoe we deze gebruiken om onze diensten voor u te optimaliseren. We behouden ons het recht voor om plaatselijk afwijkende bepalingen te publiceren in aanvulling op dit privacybeleid; in geval van strijdigheid prevaleren de eerste.

A. Algemeen

1. Verantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming

Informatie over het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en, indien van toepassing, de functionaris voor gegevensbescherming, alsmede de bevoegde toezichthoudende autoriteit vindt u onderaan deze website of bovenaan deze website onder het tabblad "Kennisgeving gegevensbescherming", tenzij anders vermeld in dit privacybeleid

2. Aard van de verwerkte gegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via onze websites zonder uw toestemming. U alleen beslist of u deze gegevens al dan niet aan ons wilt meedelen, bijvoorbeeld in het kader van een registratie of een download. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om uw aanvraag te verwerken of om u toegang te geven tot speciale informatie of aanbiedingen. Deze gegevens zijn, onder andere:

 • Klantgegevens/CRM-gegevens (bv. namen, adressen, klanthistorie, klantstatistieken)

 • Contactgegevens (bv. e-mailadressen, telefoonnummers)

 • Accountgegevens (inloggegevens, PW # hash)

 • Contractgegevens (bv. aanbiedingen, bestellingen, onderwerp van het contract, klantcategorie)

 • Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingshistorie)

 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's)

 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in content, tijden van websitebezoek)

 • Meta-/communicatiegegevens (bv. instrumentinformatie en IP-adressen)

Welke gegevens wij in individuele gevallen verwerken, met welk doel en op welke rechtsgrond, leest u in dit privacybeleid.  

3. Categorie betrokken personen

Onze website is bedoeld voor bezoekers en gebruikers van de website en van onlinediensten, waaronder e-commercefuncties voor onze klanten, indien van toepassing. Daarom verwerken wij gegevens van de volgende groepen personen:

 • Bezoekers en gebruikers van de website en van onlinediensten

 • Klanten, betrokken partijen en zakenpartners

 • Nieuwsbriefabonnees

 • Andere communicatiepartners

4. Uw rechten

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens binnen het toepassingsbereik van de AVG valt, hebt u de volgende rechten; zo niet, dan zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de verwerking. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van ons als verantwoordelijke voor de verwerking. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of meer informatie wenst, neemt u dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

a) Rechten conform artikel 15 ff. AVG

U als betrokkene hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt; indien dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de in artikel 15 van de AVG bedoelde informatie. Onder bepaalde wettelijke omstandigheden hebt u het recht op rectificatie krachtens artikel 16 AVG, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG en het recht op vergetelheid ('recht om vergeten te worden') conform artikel 17 AVG.

Verder hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare, machineleesbare vorm te ontvangen (recht op dataportabiliteit) conform artikel 20 AVG, mits de verwerking automatisch geschiedt en gebaseerd is op toestemming conform artikel 6(1a) of artikel 9(2a) of op een overeenkomst conform artikel 6(1b) AVG.

b) Intrekking van toestemming conform artikel 7 (3) AVG

Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming kunt u de toestemming die u ons gaf om uw persoonsgegevens te verwerken te allen tijde intrekken. De herroeping geldt alleen voor de toekomst. Verwerking die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, blijft onverlet.

c) Recht om klacht in te dienen

U hebt de mogelijkheid om contact met ons of een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op te nemen met een klacht (artikel 77 AVG). Op deze website vindt u meer informatie over het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens, de functionaris gegevensbescherming (indien van toepassing) en de relevante toezichthoudende autoriteit.

d) Recht om bezwaar te maken conform artikel 21 AVG

Naast de hierboven genoemde rechten, hebt u ook het recht om bezwaar te maken, op de volgende manier:

(1) Recht om bezwaar te maken per geval: U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform artikel 6(1e) AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6(1f) AVG (gegevensverwerking voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen); hieronder valt tevens profilering conform deze bepaling in de zin van artikel 4(4) AVG.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

(2) Recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor marketingdoeleinden: In individuele gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor profilering die verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing, staken wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel.

5. Algemene informatie over het doorgeven van gegevens aan derden

(1) Buiten de in dit privacybeleid beschreven gevallen en tenzij anders geregeld in aanvullend privacybeleid, zullen uw persoonsgegevens niet aan derden worden doorgegeven of anderszins worden verspreid zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

(2) Binnen Endress+Hauser wordt toegang tot uw gegevens verleend aan de kantoren die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen of om gerechtvaardigde belangen te beschermen. Verder kunnen ook gelieerde bedrijven van de Endress+Hauser Group, onze dienstverleners en agenten die door ons zijn ingeschakeld, overheidsinstanties of derden gegevens ontvangen voor dergelijke doeleinden.

Door ons geautoriseerde dienstverleners en agenten etc. zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(3) Voor de hosting van onze website worden uw gegevens verwerkt door de provider Amazon Web Services, Inc., die voor ons werkt op basis van een verwerkersovereenkomst.

(4) Voor het verzenden van promotionele e-mailberichten maken we gebruik van de diensten en IT-systemen van de externe dienstverlener Oracle (Eloqua), waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

(5) Om u gerichte informatie en persoonlijk advies over producten te kunnen bieden, kunnen wij, of dienstverleners die namens ons handelen, webanalysetools gebruiken, met name traceringstechnologie. Hiermee is communicatie op basis van behoeften en reclame. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

6. Doorgifte aan derde landen

(1) Gegevens worden alleen aan het buitenland doorgegeven binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestellingen, wettelijk verplicht is (bv. rapportageverplichtingen in het kader van de belastingwetgeving), indien u ons uw toestemming heeft verleend of in het kader van een verwerkersovereenkomst.

Bovendien geven wij gegevens door aan gelieerde ondernemingen voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen. In geval van overdracht van persoonsgegevens naar derde landen garanderen wij voor een passend niveau van gegevensbescherming.

(2) Binnen het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU geldt aanvullend het volgende: Gegevensoverdracht naar landen buiten de EU of de EER (zogenoemde derde landen) vindt alleen plaats in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen garanderen wij voor een passend niveau van gegevensbescherming, bijvoorbeeld door speciale garanties, zoals het besluit van de EU-commissie dat het niveau van gegevensbescherming in wezen gelijkwaardig is aan dat van de EU (bv. voor Zwitserland) of de naleving van erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde "modelcontractbepalingen van de EU").

7. Beveiliging

(1) We hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen (binnen de EU conform artikel 24, 32 AVG) om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers en alle derde partijen die betrokken zijn bij gegevensverwerking zijn verplicht om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en om persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

(2) Om veiligheidsredenen en om vertrouwelijke content te beschermen, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling gedurende verzending, zoals inkooporders of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Indien SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derde partijen worden gelezen.

8. Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders; deze websites zijn niet onderworpen aan dit privacybeleid. We controleren de inhoud van andere websites zorgvuldig voordat we een link naar deze websites op onze site plaatsen. We plaatsen alleen links naar websites die aan dezelfde hoge normen voor gegevensbescherming voldoen als de website van Endress+Hauser.

We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke andere websites. Als we kennis krijgen van overtredingen door inhoud van derden, zullen we de inhoud of de link onmiddellijk verwijderen.

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt door technische ontwikkelingen of wettelijke veranderingen. In dergelijke gevallen passen we ons privacybeleid overeenkomstig aan. We verzoeken u daarom kennis te nemen van de huidige versie van ons privacybeleid.

B. Onze websites bezoeken

Hieronder informeren we u over welke persoonsgegevens wij met welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerken wanneer u onze websites bezoekt.

1. Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het ter beschikking stellen van de website en het onlineaanbod, de functies en de inhoud ervan.

 • Voor het aanmaken en beheer van uw persoonlijke gebruikersaccount.

 • Om u als contractpartner te identificeren.

 • Voor de verwerking van uw onlineaankopen bij ons. Hieronder vallen inkooporders en retouren van aankopen via onze website, betalingsverwerking, berichtgeving omtrent leverstatus en eventuele leveringsproblemen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor de behandeling van klachten of in geval van garantierechten.

 • Om te kunnen antwoorden op contactverzoeken en om met gebruikers te kunnen communiceren.

 • Voor de behandeling van servicegevallen.

 • Voor de vaststelling, tenuitvoerlegging, uitoefening of verdediging van en tegen rechtsvordering(en) en juridisch(e) geschil(len), en voor het opsporen, onderzoeken en voorkomen van criminaliteit.

 • Vanwege veiligheidsmaatregelen.

 • Voor bereikmeting.

 • Voor directmarketingdoeleinden, bv. in de vorm van een promotie-e-mail of reclame per post.

2. Mijn Endress+Hauser

2.1 Registratie voor Mijn Endress+Hauser

Registratie op onze website is vereist om gebruik te kunnen maken van Mijn Endress+Hauser. Tijdens de registratie verwerken we de volgende persoonsgegevens: e-mailadres alsmede een door u gegenereerd wachtwoord.

Uw gebruikersaccount kan op elk moment worden gewist, bijvoorbeeld door een bericht te sturen naar de hierboven beschreven contactoptie of per e-mail. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de nakoming van contractuele verplichtingen (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter b) AVG).

Als geregistreerde klant hebt u toegang tot uw profiel en kunt u uw bestellingen bekijken en gebruikmaken van andere diensten en functionaliteiten die hieronder worden beschreven.

2.2 Gebruik van e-commercefuncties

2.2.1 Goederen bestellen

Bij het bestellen van goederen via onze website, verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten (naam en adres) zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de nakoming van contractuele verplichtingen (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter b) AVG).

2.2.2 Elektronische bestel- en betaalprocessen

(1) Nadat u hebt besloten als klant of gast een aankoop te doen, verzamelen we de volgende gegevens om de bestelling uit te voeren: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, communicatiegegevens, adres, leveringsadres indien van toepassing.

Betalingen worden per bank voldaan na ontvangst van onze factuur. In uitzonderlijke gevallen kan om vooruitbetaling worden verzocht. De rechtsgrond voor de verwerking van uw bestel- en betalingsgegevens is de nakoming van contractuele verplichtingen (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter b) AVG).

(2) Uw adres, betaal- en bestelgegevens worden na uitvoering van de overeenkomst opgeslagen gedurende de tienjarige bewaarperiode die verplicht is op grond van commerciële en belastingwetgeving en daarna verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor een langere bewaarperiode of verdere verwerking van de gegevens noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de vervulling van wettelijke archiverings- en bewaarplichten is de nakoming van wettelijke verplichtingen (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter c) AVG).

2.2.3 Doorgifte van gegevens in het kader van de bestelling

We verwerken de door u verstrekte gegevens ten behoeve van de verwerking van uw bestelling. Voor de uitvoering van de overeenkomst geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. De rechtsgrond voor de doorgifte van deze persoonsgegevens is de nakoming van contractuele verplichtingen (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter b) AVG).

Onze dienstverleners mogen uw gegevens alleen verwerken of gebruiken voor het doel waarvoor ze aan hen zijn doorgegeven. Voor zover gegevens worden verstrekt aan externe dienstverleners hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om te garanderen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

2.3 Softwareportaal

Het elektronische softwareportaal (www.software-products.endress.com) wordt wereldwijd beheerd door Endress+Hauser Infoserve GmbH+Co. KG, Colmarer Str. 6, 79576 Weil am Rhein, Duitsland, als centraal gegevensverwerkingscentrum van de Endress+Hauser Group voor alle dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de Endress+Hauser Group die via dit portaal software licentiëren en ter beschikking stellen aan klanten.

Om het softwareportaal te kunnen gebruiken, moet u zich registreren en worden de bij de registratie verzamelde persoonsgegevens verwerkt (zie hierboven).

In het kader van het softwarebeheer worden de daartoe vereiste gegevens (met betrekking tot de computer, de software en de geregistreerde persoon) ook verzameld, doorgegeven, opgeslagen, met elkaar in verband gebracht en verwerkt gedurende de gehele levenscyclus (bv. registratie en activering).

Deze gegevens worden doorgegeven aan specialisten voor software lifecycle support binnen de Endress+Hauser Group, bekeken en gebruikt om de software en diensten continu te ontwikkelen en te verbeteren. De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG).

Door gebruik te maken van het softwareportaal bevestigt u tevens dat u software van Endress+Hauser gebruikt of van plan bent te gebruiken en dat u de gebruikte software gedurende de gehele levenscyclus zelfstandig zult beheren.

2.4. Diensten

Onder Diensten en via contactformulieren kunt u servicegevallen met betrekking tot uw Endress+Hauser-producten melden en de verwerkingsstatus van lopende servicegevallen bekijken. De verstrekte gegevens alsmede de daaropvolgende communicatie die plaatsvindt in het kader van de behandeling van de zaak, zullen worden opgeslagen. Verplichte velden zijn gemarkeerd. Welke gegevens worden opgeslagen, hangt af van de informatie die u verstrekt.

We verwerken uw gegevens om het gemelde servicegeval te analyseren en om een oplossing te vinden. Houd er rekening mee dat de persoonlijke informatie die u bij het melden van het servicegeval verstrekt, door andere leden van uw organisatie kan worden ingezien. Daarnaast kan de bovengenoemde informatie ook worden doorgegeven aan gelieerde ondernemingen van de Endress+Hauser Group indien dit voor het afhandelen van het servicegeval noodzakelijk is. De rechtsgrond voor de verwerking is de nakoming van contractuele verplichtingen (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter b) AVG).

Zoekopdrachten van de gebruiker (bv. kennisartikelen waar al naar gezocht is) kunnen worden geanalyseerd, om de gebruiker te voorzien van betere en snellere ondersteuning in een ondersteuningsgeval. Zoekopdrachten worden ook anoniem geanalyseerd, om de kwaliteit van onze database verder te verbeteren. De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform art. 6 lid 1 letter f AVG).

3. Contactformulieren

(1) Op verschillende plekken op onze website hebt u de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te vullen om contact met ons op te nemen of ons feedback te geven. We hebben de verplichte velden als zodanig gemarkeerd. Zonder deze gegevens kunnen we u de gevraagde dienst niet leveren. Op het moment van verzenden slaan we deze gegevens op, evenals uw IP-adres en het tijdstip (datum en tijd) van verzenden.

(2) Tijdens het verzendproces wordt verwezen naar dit privacybeleid voor wat betreft de verwerking van de gegevens. U kunt ook contact met ons opnemen via de opgegeven e-mailadressen. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die met de e-mail worden meegestuurd. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van uw vraag.

(3) De rechtsgrond voor de verwerking van gegevens die bij het invullen van het contactformulier of bij het verzenden van een e-mail worden verstrekt, is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG) of de nakoming van contractuele verplichtingen (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter b) AVG) indien het e-mailcontact gericht is op de sluiting van een overeenkomst.

(4) De verwerking van de persoonsgegevens uit het contactformulier dient uitsluitend voor de verwerking van het contact. In het geval van contact via e-mail, vormt dit ook het noodzakelijke gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens. De andere persoonsgegevens die gedurende het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

(5) De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.

4. Aanbieden van de website en logbestanden

(1) In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrond in de EU is artikel 6 lid 1 letter f) AVG):

 • IP-adres

 • Datum en tijdstip van het verzoek

 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode

 • Omvang van de gegevens die per geval worden verzonden

 • Website waar het verzoek vandaan komt

 • Browser, taal en versie van de browsersoftware

 • Besturingssysteem en interface

(2) De IP-adressen van de gebruikers worden gewist of anoniem gemaakt na beëindiging van het gebruik. In het geval van anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd dat de individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden niet meer aan een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen of alleen met een onevenredig grote inspanning kunnen worden toegewezen.

5. Cookies

Naast de hierboven genoemde logbestandsgegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Een gedetailleerd overzicht van de gebruikte cookies en hun bewaartermijn vindt u hier.

C. Promotionele e-mailberichten & webanalysediensten

1. Promotionele e-mailberichten

1.1 Registratie om e-mail te ontvangen

(1) U hebt de mogelijkheid om u aan te melden voor onze promotionele e-mailberichten, waarmee we u regelmatig zullen informeren over nieuws, bijvoorbeeld over onze producten.

(2) Onze promotionele e-mailberichten worden u alleen toegezonden op basis van uw actieve toestemming (opt-in) en, indien nodig, na extra bevestiging van uw e-mailadres (dubbele opt-in). Als u uw registratie niet binnen 14 dagen bevestigt, zal uw registratie niet als volledig worden beschouwd, en zult u geen promotionele e-mailberichten van ons ontvangen.

Daarnaast slaan wij uw IP-adressen op die gebruikt zijn voor registratie en bevestiging, en de tijdstippen van registratie en bevestiging. Het doel hiervan is om bewijs van uw registratie te verschaffen en, indien nodig, eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te achterhalen. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u promotionele e-mailberichten te sturen.

(3) De rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerking ten behoeve van het verzenden van promotionele e-mailberichten is uw toestemming (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter a) AVG).

(4) Indien u niet langer promotionele e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven, bijvoorbeeld door op de link te klikken die in elke e-mail staat.

1.2 Promotionele e-mailberichten na aankoop van een product

(1) Als u producten, software of diensten via onze website hebt gekocht, kunnen wij u promotionele e-mailberichten sturen naar het e-mailadres dat u bij de aankoop hebt opgegeven, zelfs als u zich niet eerder hebt aangemeld om e-mailberichten te ontvangen. Dit geldt voor promotionele e-mailberichten waarin reclame wordt gemaakt voor soortgelijke producten als die welke u via onze website hebt gekocht.

(2) Voor dit doeleinde wordt dit e-mailadres opgeslagen in onze database. Om de rechtmatigheid van het verzenden van promotionele e-mailberichten te bewijzen, slaan we ook uw IP-adres op dat gebruikt is voor de aankoop en het tijdstip van de aankoop.

(3) De rechtsgrond hiervoor is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is het rechtstreeks reclame maken voor onze producten bij onze klanten, alsmede uw belangstelling voor aanbiedingen en promoties.

(4) Indien u niet langer promotionele e-mailberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde uitschrijven, bijvoorbeeld door op de link te klikken die in elke e-mail staat.

1.3 Dienstverlener voor het verzenden van promotionele e-mailberichten

(1) We maken gebruik van Oracle Eloqua Marketing Automation voor een optimale communicatie met onze klanten. De servers bevinden zich in de EU. Als het gaat om ondersteunende en administratieve diensten kan het in individuele gevallen niet worden uitgesloten dat individuele werknemers van de dienstverlener buiten de EU in het kader van hun contractuele dienstverlening ook toegang hebben tot gebruikersgegevens, waarbij steeds een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

(2) Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Oracle Eloqua Marketing Automation vindt u in het privacybeleid van Oracle

1.4 Analyseren van promotionele e-mailberichten

(1) We willen erop wijzen dat we het gebruikersgedrag van de ontvangers van onze promotionele e-mailberichten analyseren, op voorwaarde dat u een overeenkomstige verklaring van toestemming hebt gegeven. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel. Voor de analyses koppelen we de verzamelde gegevens of delen daarvan en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID.

Links in promotionele e-mailberichten bevatten ook deze ID. Met de aldus verkregen gegevens stellen we een gebruikersprofiel op om de promotionele e-mailberichten beter af te stemmen op uw interesses. Daarbij registreren we wanneer u onze e-mails leest, op welke links u daarin klikt en leiden daaruit uw persoonlijke interesses af. We kunnen deze gegevens koppelen aan acties die u op onze website hebt ondernomen.

(2) De rechtsgrond voor de hierboven beschreven analyse is uw toestemming (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter a) AVG), die u ons vrijwillig kunt geven als onderdeel van de registratie voor promotionele e-mailberichten.

(3) In het geval van het verzenden van promotionele e-mailberichten na een aankoop zonder een aparte registratie voor het ontvangen van e-mailberichten en zonder het geven van toestemming, is de rechtsgrond voor de hierboven beschreven tracering het gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG). Ons gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking ten behoeve van tracering is onze behoefte om onze promotionele e-mailberichten beter af te stemmen op de belangen van onze klanten.

(4) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen tracering zoals hierboven beschreven door u uit te schrijven voor onze promotionele e-mailberichten.

2. Webanalysediensten en advertenties

2.1 Mapp Intelligence (Webtrekk Analytics)

(1) Deze website maakt gebruik van het webstatistiekprogramma "Map Intelligence (Webtrekk Analytics)" van Mapp c/o Webtrekk GmbH, gevestigd in Duitsland, om statistische gegevens over het gebruik van deze website te verzamelen en de site dienovereenkomstig te optimaliseren. De gegevens die Map Intelligence (Webtrekk Analytics) verzamelt, worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. Het IP-adres wordt onmiddellijk na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG).

(2) Meer informatie over Map Intelligence (Webtrekk Analytics) vindt u in het privacybeleid van Webtrekk: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html

2.2 Google Ads en Google Conversion Tracking

1) Deze website maakt gebruik van Google Ads, een online advertentieprogramma van Google Inc., gevestigd in de VS. Als onderdeel van Google Ads gebruiken we het zogenaamde conversietracking. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. We kunnen zo het totaal aantal gebruikers achterhalen die op onze advertentie hebben geklikt en werden doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee wij u persoonlijk kunnen identificeren.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter a) AVG). U hebt de mogelijkheid om dit in de toekomst te voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

(2) Meer informatie over Google Ads en Google conversietracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

2.3 Google Tag Manager

(1) Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager als onderdeel van Google Ads en Google Conversion Tracking. Tags zijn kleine stukjes code op onze website die onder andere worden gebruikt om verkeer en bezoekersgedrag te meten, de impact van onlinereclame en sociale kanalen te volgen, remarketing en targeting te gebruiken en de website te testen en te optimaliseren.

De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter a) AVG).

(2) Meer informatie over Google Tag Manager vindt u in het pricacybeleid van Google: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/

2.4 Google Dynamic Remarketing

(1) We maken ook gebruik van het programma Google Dynamic Remarketing. Dit stelt ons in staat om advertenties op basis van interesses te tonen wanneer u internet blijft gebruiken, op basis van websites en aanbiedingen die u op onze website hebt bezocht of gebruikt. Google maakt gebruik van cookies om uw browser te herkennen wanneer u andere websites bezoekt en om u te voorzien van advertenties die op uw interesses zijn gebaseerd.

(2) Volgens eigen verklaringen van Google worden de gegevens die bij remarketing worden verzameld niet samengevoegd met persoonsgegevens van u die Google in bezit kan hebben. Google geeft aan dat bij remarketing gebruik wordt gemaakt van pseudonimisering. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter a) AVG).

(3) Meer informatie over Google Dynamic Remarketing vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

2.5 LinkedIn Lead Generation en LinkedIn Matched Audiences

(1) Voor het werven van nieuwe klanten maken we gebruik van de diensten "LinkedIn Lead Generation" en "LinkedIn Matched Audiences" van LinkedIn Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, om geïnteresseerden gerichter te kunnen benaderen.

(2) LinkedIn Lead Generation is een formulier waarmee u kunt adverteren op het sociale netwerk LinkedIn (gesponsorde inhoud). Als u lid bent van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn het oproepen van dergelijke formulieren toewijzen aan uw profiel op LinkedIn.

(3) Als lid van LinkedIn kunt u ons uw e-mailadres of andere gebruikersinformatie bezorgen via de bovenvermelde formulieren. De rechtsgrond voor het gebruik van LinkedIn Lead Generation is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG). U hebt de mogelijkheid om dit in de toekomst te voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

(4) LinkedIn Matched Audiences is een dienst waarmee we u gerichte advertenties voor onze aanbiedingen kunnen tonen op de websites van het LinkedIn-netwerk. Hiertoe wordt tijdens het zogenaamde contact retargeting de LinkedIn-database gematched met de contactgegevens die door Endress+Hauser aan LinkedIn zijn doorgegeven.

(5) De rechtsgrond voor het matchen en het adverteren op LinkedIn is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG). U kunt de verwerking voorkomen door uw instellingen in uw LinkedIn-profiel te wijzigen. U kunt de betreffende wijzigingen aanbrengen onder "Interactie met bedrijven", die u kunt vinden in uw instellingen in het gedeelte "Weergavegegevens" onder "Reclame-instellingen".

(6) Meer informatie over gegevensbescherming met LinkedIn Lead Generation en LinkedIn Matched Audiences vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6 Tealium iQ Tag Management

(1) We maken gebruik van Tealium iQ Tag Management, een dienst van Tealium Inc., gevestigd in de VS. Met Tealium iQ Tag Management kunnen we de in dit privacybeleid vermelde diensten integreren door cookies en tags te implementeren. Bovendien kunnen we de Consent Manager ("cookie banner") integreren. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG).

(2) Meer informatie over Tealium iQ Tag Management vindt u in het privacybeleid van Tealium: https://tealium.com/privacy/

2.7 Oracle Eloqua Marketing Automation

(1) Oracle Eloqua Marketing Automation is een webanalysetool van Oracle Corp., gevestigd in de VS. Oracle Eloqua Marketing Automation kan gebruik maken van cookies en zogenaamde webbakentechnologie en verzamelt, net als andere webanalysetools, bepaalde gebruiksgegevens van u. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Cookies.

(2) Voor zover u als gebruiker op of via onze website geen persoonsgegevens hebt verstrekt (bv. wanneer u bij het invullen van een downloadformulier toestemming hebt gegeven voor het verzenden van nieuws per e-mail), dient Oracle Eloqua Marketing Automation alleen voor dezelfde doeleinden als Map Intelligence (Webtrekk Analytics).

In dit geval is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking ons gerechtvaardigde belang (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter f) AVG). We gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor andere doeleinden indien u actief uw persoonsgegevens hebt verstrekt en expliciet toestemming hebt gegeven. In dit geval is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking uw toestemming (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter a) AVG).

(3) Voor meer informatie over Oracle Eloqua Marketing Automation, zie: Privacybeleid Oracle

2.8 Hotjar

(1) Hotjar is een webanalysetool van Hotjar Ltd, gevestigd op Malta, dat we gebruiken om uw behoeften beter te begrijpen en het aanbod en de ervaring op onze website te optimaliseren. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en over hun eindapparaten. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Cookies.

(2) De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is uw toestemming (binnen de EU conform artikel 6 lid 1 letter a) AVG).

(3) Meer informatie over Hotjar vindt u in het privacybeleid van Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/sections/115003180467-Data-Privacy